Stock Liao information

— Basic knowledge of stocks|Introduction to basics of stocks|Stock learning|Basic knowledge of stocks
Mobile access:m.liaochihuo.com

26 latest hot articles in the research field of tissue construction in tissue engineering in CJTER magazine _ Sports

Release Time:2021-08-29 Topic:Jie Lin Reading:261 Navigation:Stock Liao information > Health regimen > healthy > 26 latest hot articles in the research field of tissue construction in tissue engineering in CJTER magazine _ Sports phone-reading

Original title: 26 latest hot articles in the research field of tissue construction in tissue engineering in CJTER magazine

"Chinese Tissue Engineering Research" Vol. 24, No. 24 20th phase

Research and report

Bone tissue construction

1. Plasma The relationship between Nesfatin-1 level changes and femoral head necrosis

Shen Yingshan, Chen Xiaojun, Pang Fengxiang, Huang Junyuan, Chen Zhenqiu, Zhou Yingchun, He Wei, Wei Qiushi

2. Xinjiang Siberia Bone Wood bark extract promotes fracture healing

Wulan Seta Hemati, Ai Lijiang Asila, Nurhanati Shaylanbek, Nurman Yixijian , Asharti Nurmaimat, Fang Rui

3. Combined intervention of pulsed electromagnetic field magnetotherapy and osteosclerosin monoclonal antibody on bone metabolism and bone microstructure changes in postmenopausal New Zealand white rabbits

p>

Qian Guang, Yu Yueming, Dong Youhai, Hong Yang, Wang Minghai

4. Different courses of heat-sensitive moxibustion interfere with the morphological changes of connective tissue and spinal cord around acupoints in rats with osteoporosis

/p>

Wu Huiting, Cui Tiantian, Ouyang Hougan, Ouyang Yanchu, Yi Lan, Chen Chu

5. Arthroscopic repair of shoulder in patients with chronic moderate to severe tendon retraction and rotator cuff tear can be guaranteed To improve local osteoporosis to a certain extent

Qi Yusen, Han Mengguang, Luo Jinwei, Guan Chenwei, Hu Jiayang, Xu Cong, Lv Yongming

6. Bushen Tiaogan Decoction reverses prednisolone-induced Zebrafish osteoporosis

Lin Jiebin, Shi Yuling, Gao Fenghe, Liang Zujian

Cartilage tissue construction

7. Hip joint cartilage Comparison of mechanical properties of micro-nano structures in high and low load-bearing areas

Guo Jiangbo, Liang Ting, Che Yanjun, Hou Junjun, Yang Huilin, Luo Zongping

Spine tissue construction >

8. Three-dimensional finite element analysis of traction under different physiological curvatures of the lumbar spine

Li Min, Zhou Ling, Wang Guizhen, Chen Jian

9. Based on tendons Establishment and evaluation of a cadaver model of chronic strain-type upper cervical spine instability based on the theory of bone binding

Liang Long, Yu Jie, Wei Xu, Zhou Shuaiqi, Yin Xunlu, Liu Guangwei, Xie Rui, Xie Rong, Zhuang Minghui, Zhu Liguo, Feng Minshan

10. Facet joint injection and percutaneous kyphoplasty for the treatment of mild fragility fractures of the vertebral body: rapid analgesia and recovery Spine stability

Expand full text

Luo Wei, Chen Jianping, Sun Qianqian, Chen Chen, Li Hang, Ma Chenglong, Su Rui, Feng Xiaoyue, Sun Yurui

Muscle, tendon and ligament tissue construction

11. The regulation mechanism of extracellular matrix during the formation of tendon anchor point overuse injury

Chen Xiaolan, Liang Xiaotian, Zhang Ning, Liu Haitao, Qu Yi, Wang Bo, Wang Lin

12. The role of AMPK/PGC-1α in improving skeletal muscle atrophy in type 2 diabetic rats by aerobic exercise

Wang Ji, Yang Zhongya, Zhang Long, Li Wenbo, Zhou Yue

13. Correlation of apoptosis rate, Bcl-2, Bax and tumor necrosis factor alpha in diabetic foot wounds of the same wound with different courses

Zheng Min, Yin Xueli, Huang Suqun

Zheng Min, Yin Xueli, Huang Suqun

p>

Technology and Method

Organizational Construction Experiment Modeling

14. Preparation of animal model of rabbit femoral condyle critical bone defect and critical bone defect value

Xu Shizhuang, Wang Jin, Pan Wenzhen, Liu Lei, Yang Guanjie, Zhao Fengchao

15. Ultrasound guided injection of platelet-rich plasma to repair sciatic nerve crush injury

Zhu Yaqiong, Jin Zhuang, Wang Jing, Fang Jie, Li Chaochao, Hu Yongqiang, Tian Xiaoqi, Zhang Ying, Song Qing, Wang Yuexiang, Luo Yukun

p>

16. Hypoxic exercise interferes with the levels of Nesfatin-1 and Ghrelin in the hypothalamus of obese model rats

Fan Jinqin, Weng Xiquan, Xu Guoqin, Wu Juhua, Lin Wentao

Tissue construction and biomechanics

17. The biomechanical characteristics of different running ways of young children

Zhao Panchao, Wen Ruixiang, Li Jiahui, Ji Zhongqiu, Jiang Guiping

p>

Review and Monograph

18. The role and application of Nell-1 in bone tissue engineering

Jin Liangyu, Li Weiming

19. The important role of growth hormone-releasing peptide in bone growth and development

Ye Nan, Huang Jian, Wang Dan

20. Application of bibliometrics and visual analysis to explore bone Global research status and development trend of joint tuberculosis

He Xiaoming, Gong Shuidi, Zheng Xiaolong, Shen Yingshan, Pang Fengxiang, Chen Lixin, Li Weifeng, Yang Fan, Liu Shaojun, He Wei, Wei Qiushi

21 . Physiological and biomechanical factors affecting running endurance

Li Tianyi, Xu Lin, Xu Shengjia

22. Current status and development countermeasures of repair and replacement therapy for liver failure

Guo Wei, Lu Shan, Fan Hong, Li Jun

23. The mechanism of autophagy-mediated exercise in improving bone metabolism disorders in type 2 diabetes

Lu Pengcheng, Chen Xianghe, Yang Kang, Yu Hui Lin, Liu Bo

24. The research goals and new progress of hemoglobin oxygen carriers

Yang Kang, Zhao Huimin

25. Autophagy and appearance of inflammatory bowel disease Genetic modification

Guo Yajing, Huang Yan, Shi Yin

26. Fibroblast growth factor 21 regulates the browning of white fat: the role of exercise

Wang Lu , Yu Liang

Back Sohu, see more

Editor in charge:

Article Url:https://www.liaochihuo.com/info/640384.html

Label group:[biology

Hot topic

Health regimen recommend

Health regimen Popular